X
تبلیغات
رایتل

یکی از مباحث مهم در مدیریت افراد به نگاه و اعتقاد مدیران مرتبط است . انسان موجوی 2 بعدی است 1-بعد مادی 2-بعد معنوی
1-بعد مادی انسان را می توان با حقوق ، مزایا ، مرخصی ، ساعت کار و غیره کنترل کرد
2-بعد معنوی : پیچیده ترین ابعاد انسان است که متاسفانه به  آن بی توجهی می شود .مثلا در بسیاری از سازمانها تنها به بعد مادی کارکنان توجه می کنند . در حالی که بعد دوم بسیار مهمتر از بعد اول است .
کارکنان سازمان دارای فرهنگها و اعتقادات مختلفی هستند .چگونه می توان بر آنها نظارت کنید . به نظر شما ایجاد همگرایی در تفکر فرهنگی کارکنان یک سازمان تا چه حد می تواند مفید باشد . توجه به اعتقاد و احترام به اعتقادات معنوی و فرهنگی کارکنان چقدر مهم است .

می خواهم بخش کوچکی از تحقیقی که خانم بنده انجام داده اند را برای شما قرار بدهم امیدوارم مفید باشد . ببیند یکی از بزرگترین مشکلات عدم درک و فهم نیازها است

نیازها چه هستند و چگونه طبقه بندی می شوند
از نیازها دسته بندیهای مختلفی صورت گرفته است که شاید هیچ یک به نوبه خود کامل و دقیق نباشد . این موضوع تا حدی ناشی از ماهیت پیچیده و ناهمگون نیازها و بستگی آنها به شرایط مادی و فرهنگی جامعه ها و سطوح متفاوت آرزوها ،استعدادها و قابلیتهای انسانهاست . با این وجود چندین طبقه بندی عمده بر پایه مشابهت های کلی و قرائن روانشناختی و فیزیولوژیک صورت گرفته است که مبنای مناسبی برای فهم نیازها و مکانیسم اثر بخشی آنها و در نتیجه شناخت و کنترل رفتار بشر ، فراهم می آورد

آبراهام مازلو ، دانشمندی است که نام او با نظریه ای پیرامون طبقه بندی سلسله مراتبی نیازهای بشری پیوندی گسست ناپذیر یافته است و طبقه بندی او که از مهمترین طبقه بندیها از این سنخ به شمار می رود.
نظریه مازلو بیان می دارد که رفتار آدمیان را سلسله مراتبی از نیازها هدایت می کند که به ترتیب اهمیت و اولویت عبارتند از :
1-نیازهای فیزیولوژیک (جسمانی یا اولیه)
2-نیازهای ایمنی یا تامین  یا امنیت
3-نیازهای اجتماعی یا نیاز به عشق و محبت و تعلق
4-نیاز به عزت نفس یا نیازهای من یا صیانت ذات
5-نیاز به احترام
6-نیاز به خود شکوفایی یا تحقق نفس یا خود کاوی یا خود یابی
این نیازها جزء ذات بالقوه فرد محسوب می شود و انگیزه های رفتاری شخص به شمار می آید . بدین ترتیب تا زمانی که نیاز سطوح پایین تر که نیازهای اساسی تری به شمار می آید ارضا نشوند . نیازهای عالی تر تاثیر کمتری بر رفتار شخص خواهند داشت.

خوب یه انسان برای چه کار می کند ، جواب مشخص است برای تامین نیازها ، پس وقتی نیازهای انسان را بخوبی تعریف نکنیم نمی توانیم ، انسان را مدیریت کنیم 


مدیران شرکتها و سازمانها متاسفانه فقط به بعد مادی و کوچک نگاه می کنند امروزه ثابت شده که بحث مدیریت منابع انسانی بسیار فراتر از کنترل کارکرد و مرخصی و غیره است . بحث روانشناسی در مدیریت منابع انسانی از حیاتی ترین مباحثی است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است .