در بخش قبل در مورد ساختار و نحوه لود شدن اشیا در cash  صحبت کردم اکنون در این بخش در مورد سه عمل ، حذف ،اضافه و تغییر در داده ها صحبت می کنم .

Updating Entities

به مدل کلاسها مثالهای قبل نگاهی بیندازید تا بر اساس آن دستورات آپدیت را اعمال کنیم ، روال کار بسیار ساده است .فرض کنیم در جدول  order  برای رکوردی که Id  آن برابر شماره 43680  می خواهیم مقادیر فیلدهای Status  و فیلد RevisionNumber  را تغییر دهیم . روال کار بسیار ساده است به ه مثال زیر دقت کنید که چگونه ابتدا رکورد مورد نظر ما بازیابی می شود و سپس مقادیر آن تغییر می کند .

int orderId = 43680;

 

            using (AdventureWorksEntities context =

                new AdventureWorksEntities())

            {

                var order = (from o in context.SalesOrderHeaders

                             where o.SalesOrderID == orderId

                             select o).First();

 

                order.Status = 6;

                order.RevisionNumber = 123;

                context.SaveChanges();

 

            }

 

Adding Entities

اضافه کردن رکورد نیز مشابه روال بالا است با این تفاوت که شما اینجا باید یک متغیر از نوع کلاس مورد نظر ایجاد کنید مثلا اگر می خواهیم رکوردی را به جدول Address اضافه کنیم ابتدا باید متغیری از نوع کلاس Adress تعریف کنیم و پس از مقدار دهی به عناصر این کلاس باید متغیر نوع کلاس را به مجموعه addresses  از شی objectContext اضافه کنیم مانند مثال زیر :


using (AdventureWorksEntities context =

                new AdventureWorksEntities())

            {

                Address ad = new Address();

                ad.AddressLine1 = "add11";

                ad.AddressLine2 = "add21";

                ad.City="tehran2";

                ad.StateProvinceID=79;

                ad.PostalCode = "98011";

                ad.rowguid = Guid.NewGuid();

                ad.ModifiedDate = DateTime.Now;

                context.Addresses.AddObject(ad);

             

                context.SaveChanges();

 

            }

 

 

Deleting Entities

عمل حذف نیز بسیار شبیه به عمل ثبت تغییرات است ، ابتدا رکورد یا مجموعه رکوردهایی مشخص را بازیابی می کنیم و سپس دستور حذف را بر روی شی ObjectContext اعمال می کنیم .

در مثال زیر می خواهیم رکوردی را از جدول address را که addressed=325  را حذف کنیم .

 

using (AdventureWorksEntities context =

                new AdventureWorksEntities())

            {

                var add = (from o in context.Addresses

                           where o.AddressID == 325

                             select o).First();

 

                context.DeleteObject(add);

                context.SaveChanges();

 

            }

 

ادامه دارد...