X
تبلیغات
زولا

هنگام تبدیل داده ها از نوع کوچکتر به نوع بزرگتر ، برای نوع بزرگتر بسیار آسان است که بیتهای نوع کوچکتر را در بر گیرد ، و بقیه بیت های خالی را با صفر و یک پر کند .اما برخی مواقع ممکن است تبدیل داده ها از نوعی به نوع دیگر راحت نباشد و یا کوچکتر باشد که شاید باعث از بین رفتن برخی داده ها می شود .اینجاست که ما باید از تبدیل صریح استفاده کنیم ، یعنی به برنامه توضیح دهیم که این تبدیل چگونه انجام شود ،برخلاف حالت قبلی که تبدیل اتوماتیک بود .

به شکل زیر دقت کنید که چگونه یک متغیر از نوع ushort  به متغیری از نوع byte  تبدیل می شود . مثلا اگر متغیر ما عدد 1365 از نوع ushort  باشد پس از تبدیل به نوع byte  بدلیل از دست دادن برخی بیتها به عدد 85 تغییر می کند .Casting


همانطور که در تبدیل صریح گفتیم برای تغییر نوع یک متغیر باید به صراحت آن را ذکر کرد ، ما در این گونه تبدیل با علم به تغییرات انجام شده تبدیل مورد نظر را بصورتی که می خواهیم اعمال می کنیم . به تعبیری دیگر تبدیل با مسولیت ما انجام می شود حتی اگر باعث تغییر داده ها شود . برای اینکار باید از عبارت cast  یا همان

cast expression  استفاده کنیم .فرمت کلی آن به شکل زیر است .
 

Target type  بجای این عبارت و بین پرانتز شما باید نوع هدف را مشخص کنید ، یعنی داده شما به چه نوعی تغییر کند

 

source expression, همان متغیر شما است که دارای مقدار است و می خواهید آن را به نوع داده دیگری تغییر دهید .

 

پس وقتی شما از عبارت و فرمت بالا استفاده می کنید به صراحت اعلام می کنید که می خواهید داده های خود را (بر حسب نیاز خود حتی در صورت تغییر ) به نوع دیگری تبدیل کنید

شکل زیر نشان می دهد که چگونه یک متغیر ushort  به متغیری از نوع byte  تبدیل شده است ، اگر دقت کنید می بینید که در حالت اول عدد 10 در هر دو نوع گنجایش دارد لذا بدون تغییر ، به نوع دیگریی منتقل شده اما در حالت دوم عدد 1365 که گنجایش بزرگتری دارد لذا پس از تبدیل مقداری از بیتها حذف می شود و عدد 85 حاصل می شود .